مناقصه پروژه روشنایی راههای روستایی

September 22, 2017
آخرین اخبار شرکت مناقصه پروژه روشنایی راههای روستایی

طول کل جاده های روستایی در منطقه Xiuzhou، شهر Jiaxing 28.4 کیلومتر است و قیمت کل پیشنهادی 15.3 میلیون است.اگر از چراغ های خیابانی خورشیدی اسب استفاده شود، سرمایه گذاری در هر کیلومتر تنها 250000 یوان است.با محاسبه بر اساس 28.4 کیلومتر، کل سرمایه گذاری تنها 7.1 میلیون یوان است که بیش از نیمی از هزینه را ذخیره می کند.